Algemene voorwaarden Consumenten

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt met de volgende definities bedoeld:

 • de webwinkel HAVLU.NL is onderdeel van FUNNIES HOLLAND. En derhalve zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENT van FUNNIES HOLLAND van toepassing.
 • FUNNIES HOLLAND: ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17091313;
 • consument: de persoon die zaken doe c.q. producten koopt van Funnies Holland, zijnde niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • product: een goed dat FUNNIES HOLLAND aanbiedt ter verkoop en dat de consument kan kopen bij FUNNIES HOLLAND.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten (op afstand) aangegaan door FUNNIES HOLLAND (al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde) met een consument waarbij FUNNIES HOLLAND producten levert c.q. zal leveren aan deze consument.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door FUNNIES HOLLAND nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de consument naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door FUNNIES HOLLAND dan ook niet aanvaard, tenzij FUNNIES HOLLAND uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.
 4. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.
 5. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.
 6. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen FUNNIES HOLLAND en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van FUNNIES HOLLAND.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Een aanbod door FUNNIES HOLLAND geldt voor de weergegeven periode dan wel tot een aangeboden product op is c.q. niet meer leverbaar is.
 2. Als FUNNIES HOLLAND gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FUNNIES HOLLAND niet.
 3. FUNNIES HOLLAND vermeld alle toepasselijke informatie over een product in haar aanbod. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Door het plaatsen van een order door de consument aanvaard de consument het aanbod van FUNNIES HOLLAND.
 2. Alle aanbiedingen door of namens FUNNIES HOLLAND, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende de door FUNNIES HOLLAND weergegeven periode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door FUNNIES HOLLAND is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de consument verstrekte gegevens. Op de website van FUNNIES HOLLAND weergegeven prijzen, afmetingen, hoeveelheden, gewichten, maten en dergelijke zijn uitsluitend informatief en binden FUNNIES HOLLAND in geen geval.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat FUNNIES HOLLAND de aan haar gegeven order schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door FUNNIES HOLLAND. FUNNIES HOLLAND is gerechtigd pas aan te vangen met de feitelijke uitvoering als de consument het bedrag van de order heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De opdrachtbevestiging van FUNNIES HOLLAND wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de consument binnen 24 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan FUNNIES HOLLAND uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door FUNNIES HOLLAND zijn bevestigd. Na plaatsing van de order worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de consument – pas door FUNNIES HOLLAND doorgevoerd indien zij schriftelijk door FUNNIES HOLLAND zullen zijn bevestigd. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn komt door de wijziging te vervallen, tenzij partijen terzake anders overeenkomen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 1. De consument geeft FUNNIES HOLLAND nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deeluitvoering de consument afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.
 2. FUNNIES HOLLAND is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan (gemachtigde) derden over te laten, die bevoegd zijn namens FUNNIES HOLLAND overeenkomsten aan te gaan met consumenten.
 3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van FUNNIES HOLLAND tot stand gebracht, binden FUNNIES HOLLAND pas nadat de overeenkomsten door FUNNIES HOLLAND schriftelijk zullen zijn bevestigd, dan wel nadat FUNNIES HOLLAND tot uitvoering zal zijn overgegaan.
 4. De consument zorgt ervoor dat alle gegevens die FUNNIES HOLLAND nodig heeft voor het naar het oordeel van FUNNIES HOLLAND adequaat uitvoeren van de gegeven order dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van FUNNIES HOLLAND. Aan fouten in de levering van de order kunnen door de consument geen rechten worden ontleend indien deze fouten het gevolg zijn van de fouten in de door de consument aangeleverde gegevens.
 5. Indien FUNNIES HOLLAND om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de consument niet zullen worden uitgevoerd, zal FUNNIES HOLLAND zulks aan de consument berichten. De consument kan FUNNIES HOLLAND daarvoor niet aansprakelijk stellen en FUNNIES HOLLAND is nergens toe verplicht.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FUNNIES HOLLAND zijn verstrekt, heeft FUNNIES HOLLAND het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende meerkosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.
 7. De door FUNNIES HOLLAND te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de consument dienen te allen tijde te worden beschouwd als een inspanningsverbintenis en derhalve niet als een resultaatsverplichting.

Artikel 6. Levering

 1. Door FUNNIES HOLLAND aangegeven levertermijnen zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer FUNNIES HOLLAND al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. De termijnen gaan bovendien pas in nadat FUNNIES HOLLAND de order heeft bevestigd.
 2. Bij overschrijding van de levertermijn dient de consument FUNNIES HOLLAND schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan FUNNIES HOLLAND een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.
 3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de consument nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FUNNIES HOLLAND.
 4. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de consument de mogelijkheid om de order terstond kosteloos te annuleren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overschrijding van de termijn dient in dat geval minimaal 14 dagen te bedragen. Kosteloos annuleren is in ieder geval niet mogelijk voor producten die speciaal voor de consument zijn vervaardigd door toepassing van individuele keuzes/ wensen van de consument, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De genoemde c.q. overeengekomen levertermijn wordt in ieder geval automatisch verlengd met de periode(n) van 21 dagen indien:
  • sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending, dan wel van enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhindert, ongeacht of dit FUNNIES HOLLAND kan worden toegerekend;
  • de consument in één of meer verplichtingen jegens FUNNIES HOLLAND tekortschiet of gegronde vrees bestaat dat de consument daar in tekort zal schieten;
  • de consument FUNNIES HOLLAND niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Onder ‘niet in staat stelt’ wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan het niet verstrekken van de juiste adresgegevens door de consument.
 6. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de consument kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FUNNIES HOLLAND, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de consument blijven. In dat geval is de door FUNNIES HOLLAND aan de consument te verstrekken kostenopgave bindend voor de consument.
 7. Op het moment dat FUNNIES HOLLAND de producten aan de consument dan wel aan een door de consument aangewezen derde heeft bezorgd, komen de producten voor risico van de consument.
 8. Vanaf het moment als bedoeld in lid 7 van dit artikel is de consument de koopprijs aan FUNNIES verschuldigd, ongeacht een tenietgaan of een waardevermindering van de producten als gevolg van een oorzaak die niet aan FUNNIES HOLLAND kan worden toegerekend.
 9. Ingeval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door FUNNIES HOLLAND wordt aangeboden, gaat het risico op de consument over op het moment van ontvangst van de producten door de vervoerder.
 10. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FUNNIES HOLLAND heeft opgegeven.
 11. Werkt de consument niet mee aan de aflevering van de producten door FUNNIES HOLLAND, dan gaat het risico over op de consument op het moment dat de consument ten aanzien van de medewerking in verzuim raakt. Ingeval de betreffende producten door FUNNIES HOLLAND worden opgeslagen, gebeurt zulks voor rekening en risico van de consument. De opslagkosten komen in een dergelijk geval voor rekening van de consument.
 12. Ingeval van het bepaalde in lid 11 van dit artikel is FUNNIES HOLLAND gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het niet verlenen van medewerking door de consument de vrees doet ontstaan dat de consument niet zal betalen.
 13. FUNNIES HOLLAND zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders.

Artikel 7. Overmacht

 1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft FUNNIES HOLLAND te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de consument gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FUNNIES HOLLAND te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de consument verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 2. Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval FUNNIES HOLLAND geen schadevergoeding jegens de consument verschuldigd is. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de consument tot betaling gehouden.

Artikel 8. Bedenktijd/herroepingsrecht consument

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FUNNIES HOLLAND mag de consument verzoeken de reden van herroeping kenbaar te maken, maar de consument is niet tot opgave van de reden(en) verplicht.
 2. Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend jegens producten die speciaal voor de consument zijn vervaardigd door toepassing van individuele keuzes/ wensen van de consument.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde de product(en) van de order heeft ontvangen
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
 5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 4 van dit artikel.
 6. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als FUNNIES HOLLAND hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding tot herroeping, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) FUNNIES HOLLAND.
 8. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door FUNNIES HOLLAND verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 10. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met FUNNIES HOLLAND.

Artikel 9. Verplichtingen van FUNNIES HOLLAND bij herroeping

 1. Indien FUNNIES HOLLAND een herroepingsmelding als bedoeld in lid 1 van artikel 8 van deze algemene voorwaarden ontvangt, zal zij het ontvangst van de melding schriftelijk bevestigen.
 2. Zodra de producten waarop een herroeping betrekking heeft in goede orde retour zijn ontvangen door FUNNIES HOLLAND, gaat FUNNIES HOLLAND binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten over tot terugbetaling van de door de consument aan FUNNIES HOLLAND betaalde bedragen (inclusief verzendkosten)
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FUNNIES HOLLAND de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle door FUNNIES HOLLAND in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden inclusief btw, tenzij door FUNNIES HOLLAND anders is aangegeven en/of overeengekomen. FUNNIES HOLLAND is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de consument door te berekenen.
 2. Alle prijsopgaven van FUNNIES HOLLAND en prijzen die FUNNIES HOLLAND in rekening brengt zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen af magazijn.
 3. Bij een orderbedrag boven een vastgesteld bedrag brengt FUNNIES HOLLAND geen verzendkosten in rekening (voor de hoogte van bedragen zie www.funnies.nl).

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling van de order geschiedt bij het plaatsen van de order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling door de consument geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betaling door de consument dient giraal te geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen met FUNNIES HOLLAND.
 4. Ingeval de consument in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan FUNNIES HOLLAND te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de consument van rechtswege in verzuim. Indien de consument na in gebreke gesteld te zijn door FUNNIES HOLLAND niet alsnog binnen de door FUNNIES HOLLAND gegeven termijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag voldoet, is FUNNIES HOLLAND gerechtigd om de vordering uit handen te geven. FUNNIES HOLLAND is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening te (laten) brengen. FUNNIES HOLLAND baseert de buitengerechtelijke incassokosten op de Wet normering buitengerechtelijk incassokosten en bijbehorend besluit. FUNNIES HOLLAND kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Door de consument verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. FUNNIES HOLLAND is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de consument. FUNNIES HOLLAND is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven.
 7. FUNNIES HOLLAND is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de consument zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen hij aan FUNNIES HOLLAND verschuldigd is.
 8. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van FUNNIES HOLLAND op de consument onmiddellijk opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van FUNNIES HOLLAND vereist is.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Iedere levering van de zijde van FUNNIES HOLLAND vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Alle door FUNNIES HOLLAND aan de consument geleverde producten blijven derhalve eigendom van FUNNIES HOLLAND totdat de consument heeft voldaan aan al haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van FUNNIES HOLLAND, zulks in de breedste zin des woords.
 2. FUNNIES HOLLAND is in de situatie zoals bedoeld in dit artikel te allen tijde bevoegd de geleverde producten, die overeenkomstig lid 1 van dit artikel haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de consument gesloten overeenkomst(en). De consument machtigt FUNNIES HOLLAND voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en daartoe alle ruimtes te betreden.
 3. De consument is ertoe gehouden alle door FUNNIES HOLLAND geleverde producten voldoende identificeerbaar apart te houden, zulks om vermenging met andere aanwezige producten tegen te gaan.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. FUNNIES HOLLAND heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:
  1. de consument niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met FUNNIES HOLLAND gesloten overeenkomst(en) nakomt;
  2. gerede twijfel bestaat of de consument in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met FUNNIES HOLLAND gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
  3. van faillissement van de consument, een verzoek tot een wettelijke dan wel minnelijke schuldsanering van de consument.

Artikel 14. Klachten en garanties

 1. FUNNIES HOLLAND staat ervoor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, aan de eigenschappen die de consument op basis van normaal gebruik ten aanzien van de producten mag verwachten en aan de hieraan te stellen wettelijke vereisten c.q. overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Van de consument wordt verwacht dat deze de geleverde producten op deugdelijkheid onderzoekt en FUNNIES HOLLAND zo spoedig mogelijk van enig vastgesteld gebrek aan het product in kennis stelt. Was de consument ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend met het gebrek aan de geleverde producten dan wel had de consument redelijkerwijs hiermee bekend kunnen zijn, dan kan de consument zich niet beroepen op non-conformiteit.
 3. Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dient de consument volledig en duidelijk omschreven uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan bij FUNNIES HOLLAND in te dienen, bij gebreke waarvan FUNNIES HOLLAND niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de consument geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. Voormelde termijn gaat in op het moment dat de consument redelijkerwijs van het gebrek kennis had kunnen nemen. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervallen de rechten die de consument ingeval van non-conformiteit jegens FUNNIES HOLLAND kan doen gelden.
 4. Ingeval de klacht in de visie van FUNNIES HOLLAND gegrond is, zal FUNNIES HOLLAND te harer keuze de gebrekkige producten (of onderdelen daarvan) om niet vervangen of repareren respectievelijk een prijsreductie verlenen.
 5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van de consument niet op.
 6. FUNNIES HOLLAND garandeert dat alle door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij vrij zijn van materiaal- en fabricagegebreken.
 7. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat FUNNIES HOLLAND in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende 12 maanden met ingang vanaf het tijdstip van levering. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal FUNNIES HOLLAND de als gevolg daarvan ontstane gebreken aan de geleverde producten kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter eigen keuze van FUNNIES HOLLAND.
 8. Enige garantieverplichting van FUNNIES HOLLAND vervalt:
  • indien de geleverde producten door de consument onoordeelkundig worden gebruikt, gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn, onjuist worden behandeld of worden blootgesteld aan een buitengewone belasting.
  • de geleverde producten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  • de schade is veroorzaakt doordat de consument in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van FUNNIES HOLLAND;
  • de consument niet aan zijn verplichtingen jegens FUNNIES HOLLAND (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
  • indien zonder schriftelijke toestemming van FUNNIES HOLLAND door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de geleverde producten zijn verricht.

Artikel 15. Industriële en intellectuele eigendom

Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van FUNNIES HOLLAND afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van FUNNIES HOLLAND, ongeacht het aandeel van de consument of van door haar ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan FUNNIES HOLLAND voorbehouden. Het is de consument niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door FUNNIES HOLLAND beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 16. Geheimhouding

De consument zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met FUNNIES HOLLAND gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van FUNNIES HOLLAND geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNNIES HOLLAND.

Artikel 17. (Product)aansprakelijkheidg

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FUNNIES HOLLAND of degenen die door FUNNIES HOLLAND zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door FUNNIES HOLLAND geleverde producten bij de consument of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van FUNNIES HOLLAND komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen FUNNIES HOLLAND is verzekerd.
 3. De vergoeding waartoe FUNNIES HOLLAND uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door FUNNIES HOLLAND verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de consument zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de consument verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
 4. FUNNIES HOLLAND is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de consument op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens FUNNIES HOLLAND. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FUNNIES HOLLAND zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
 5. FUNNIES HOLLAND is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de consument, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
 6. Tenzij FUNNIES HOLLAND tevens de producent is van de geleverd producten, is FUNNIES HOLLAND nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (te weten persoons- of zaakschade aan een ander product) indien de non-conformiteit een gebrek aan de producten betreft in de zin van de wettelijke regeling over productaansprakelijkheid. In een zodanig geval dient de consument zich tot de producent van de betreffende producten te wenden.
 7. Ingeval FUNNIES HOLLAND tevens de producent van de geleverde producten is, geldt dat enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in de producten conform de criteria bepaald in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dient te worden vastgesteld. De bewijslast ten aanzien van de schade, het gebrek aan de producten en het causaal verband tussen dit gebrek en de schade rust in een zodanig geval bij de consument.

Artikel 18. Rechtsverwerking

De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de consument jegens FUNNIES HOLLAND ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de consument op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 19. Toepasselijke recht

Op overeenkomsten tussen de FUNNIES HOLLAND en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

0